เลือกภาษา :

เลือกภาษา :

เลือกภาษา :

หน้าแรก

บริษัท มาร์เท็ค โปรดักส์ จำกัด ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2537 โดยได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ซึ่งทางบริษัทฯได้เล็งเห็นความสำคัญในการตอบสนองต่อการรักษาสิ่งแวดล้อมน้ำและน้ำเสีย โดยดำเนินธุรกิจในการผลิต ออกแบบและจัดจำหน่ายถังบรรจุน้ำ ถังบำบัดน้ำเสีย อุปกรณ์ในการบำบัดน้ำเสีย เช่น สื่อชีวภาพ หัวจ่ายอากาศ เครื่องเติมอากาศ ปั้มสูบตะกอน เป็นต้น โดยบริษัทยึดหลักการให้บริการแก่ลูกค้าด้วยทีมงานที่มีความรู้ ความชำนาญถูกต้องตามหลักวิศวกรรมและเทคโนโลยีการผลิตด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย จนเป็นที่ยอมรับจากลูกค้าในการผลิตสินค้าภายใต้ข้อกำหนดของบริษัทอื่นๆ มาโดยตลอดทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ได้แก่ พม่า ลาว มาเลเซีย กัมพูชา เป็นต้น ด้วยคุณภาพและประสบการณ์ที่ผ่านมา ทำให้ทางบริษัทฯได้ขยายธุรกิจสู่ผลิตภัณฑ์สิ่งแวดล้อมอื่นๆ เช่น ไซโคลนดักฝุ่น สครับเบอร์ เป็นต้น

บริษัทฯยังคงมุ่งมั่นในการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ( มอก.) เลขที่ 435-2548 และ 1379-2551 และมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO9001:2015 จาก UNITED OF KINGDOM SERVICE (UKAS) ประเทศอังกฤษ และ NATION ACCERDITATION COUNCIL (NAC) ประเทศไทย อีกทั้งผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯที่ออกแบบจากกรมทรัพย์สินทางปัญญาอีกด้วย

นโยบายคุณภาพ
“ พัฒนาอย่างต่อเนื่อง  ฟูเฟื่องเรื่องคุณภาพ
   สินค้าส่งตรงเวลา      ลูกค้าพึงพอใจ”

หน้าแรก

บริษัท มาร์เท็ค โปรดักส์ จำกัด ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2537 โดยได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ซึ่งทางบริษัทฯได้เล็งเห็นความสำคัญในการตอบสนองต่อการรักษาสิ่งแวดล้อมน้ำและน้ำเสีย โดยดำเนินธุรกิจในการผลิต ออกแบบและจัดจำหน่ายถังบรรจุน้ำ ถังบำบัดน้ำเสีย อุปกรณ์ในการบำบัดน้ำเสีย เช่น สื่อชีวภาพ หัวจ่ายอากาศ เครื่องเติมอากาศ ปั้มสูบตะกอน เป็นต้น โดยบริษัทยึดหลักการให้บริการแก่ลูกค้าด้วยทีมงานที่มีความรู้ ความชำนาญถูกต้องตามหลักวิศวกรรมและเทคโนโลยีการผลิตด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย จนเป็นที่ยอมรับจากลูกค้าในการผลิตสินค้าภายใต้ข้อกำหนดของบริษัทอื่นๆ มาโดยตลอดทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ได้แก่ พม่า ลาว มาเลเซีย กัมพูชา เป็นต้น ด้วยคุณภาพและประสบการณ์ที่ผ่านมา ทำให้ทางบริษัทฯได้ขยายธุรกิจสู่ผลิตภัณฑ์สิ่งแวดล้อมอื่นๆ เช่น ไซโคลนดักฝุ่น สครับเบอร์ เป็นต้น

บริษัทฯยังคงมุ่งมั่นในการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ( มอก.) เลขที่ 435-2548 และ 1379-2551 และมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO9001:2015 จาก UNITED OF KINGDOM SERVICE (UKAS) ประเทศอังกฤษ และ NATION ACCERDITATION COUNCIL (NAC) ประเทศไทย อีกทั้งผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯที่ออกแบบจากกรมทรัพย์สินทางปัญญาอีกด้วย

นโยบายคุณภาพ
“ พัฒนาอย่างต่อเนื่อง  ฟูเฟื่องเรื่องคุณภาพ
   สินค้าส่งตรงเวลา      ลูกค้าพึงพอใจ”

หน้าแรก

บริษัท มาร์เท็ค โปรดักส์ จำกัด ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2537 โดยได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ซึ่งทางบริษัทฯได้เล็งเห็นความสำคัญในการตอบสนองต่อการรักษาสิ่งแวดล้อมน้ำและน้ำเสีย โดยดำเนินธุรกิจในการผลิต ออกแบบและจัดจำหน่ายถังบรรจุน้ำ ถังบำบัดน้ำเสีย อุปกรณ์ในการบำบัดน้ำเสีย เช่น สื่อชีวภาพ หัวจ่ายอากาศ เครื่องเติมอากาศ ปั้มสูบตะกอน เป็นต้น โดยบริษัทยึดหลักการให้บริการแก่ลูกค้าด้วยทีมงานที่มีความรู้ ความชำนาญถูกต้องตามหลักวิศวกรรมและเทคโนโลยีการผลิตด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย จนเป็นที่ยอมรับจากลูกค้าในการผลิตสินค้าภายใต้ข้อกำหนดของบริษัทอื่นๆ มาโดยตลอดทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ได้แก่ พม่า ลาว มาเลเซีย กัมพูชา เป็นต้น ด้วยคุณภาพและประสบการณ์ที่ผ่านมา ทำให้ทางบริษัทฯได้ขยายธุรกิจสู่ผลิตภัณฑ์สิ่งแวดล้อมอื่นๆ เช่น ไซโคลนดักฝุ่น สครับเบอร์ เป็นต้น

บริษัทฯยังคงมุ่งมั่นในการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ( มอก.) เลขที่ 435-2548 และ 1379-2551 และมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO9001:2015 จาก UNITED OF KINGDOM SERVICE (UKAS) ประเทศอังกฤษ และ NATION ACCERDITATION COUNCIL (NAC) ประเทศไทย อีกทั้งผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯที่ออกแบบจากกรมทรัพย์สินทางปัญญาอีกด้วย

นโยบายคุณภาพ
“ พัฒนาอย่างต่อเนื่อง  ฟูเฟื่องเรื่องคุณภาพ
   สินค้าส่งตรงเวลา      ลูกค้าพึงพอใจ”

Scroll Up