ผลิตภัณฑ์ > ถังบำบัดน้ำเสียขนาดใหญ่


ถังบำบัดน้ำเสียขนาดใหญ่ รุ่น AEJ

คือ ระบบบำบัดน้ำเสียขนาดใหญ่ ชนิดเติมอากาศ แบบ Activated Sludge  Aeration Treatment System  โดยอาศัยการเลี้ยงตะกอนจุลินทรีย์ชนิดใช้ออกซิเจนในการดำรงชีพ ทำให้เพิ่มประสิทธิภาพในการบำบัด สามารถปล่อยออกสู่ท่อระบายน้ำทิ้งสาธารณะ โดยระบบดังกล่าวถกออกแบบมาสำหรับอาคารขนาดใหญ่ เช่น อาคารสูง อาคารสำนักงาน โรงพยาบาล ห้างสรรพสินค้า ดอนโดมิเนียม โรงแรม เป็นต้น ซึ่งมีขนาดในการเลือกใช้ตั้งแต่ 40 ลบ.ม. ถึง 400 ลบ.ม./วัน

ลักษณะของถังเป็นถังสำเร็จรูปที่พัฒนามาจากการสร้างบ่อคอนกรีตเสริมเหล็ก(RC) มาเป็นนพลาสติกเสริมแรงด้วยใยแก้ว (FRP) ทำให้ประหยัดเวลาในการก่อสร้าง ลดการเกิดปัญหาและความซับซ้อนในการประกอบ การติดตั้งอุปกรณ์ในระบบ ประสิทธิภาพในการบำบัดของถังแอโรเทค มีประสิทธิภาพสูงเชื่อถือได้ อันเนื่องมาจากการออกแบบมีหลักการอ้างอิงเดียวกันกับบ่อคอนกรีตเสริมเหล็ก

ผังการทำงานของระบบ(Flow Diagram)

รายละเอียดส่วนต่างๆ ของระบบ

  • ส่วนแยกกากตะกอน (Solid separation chamber)

ทำหน้าที่ตกตะกอนหนัก และดักตะกอนลอยตามลักษณะการออกแบบที่เหมาะสม รวมถึงเศษขยะต่าง ๆ อีกทั้งยังเกิดการบำบัดในระดับจุลชีพในระดับหนึ่ง

  • ส่วนเติมอากาศ (Aeration Chamber)

ทำหน้าที่การทำงานโดยการเติมอากาศแบบ Submersible Ejector  เพื่อเลี้ยงตะกอนจุลินทรีย์ชนิดใช้ออกซิเจนในการดำรงชีพ (Aerobic Bacteria) ทำให้ไม่เกิดเสียงดังรบกวนในขณะเครื่องกำลังเติมอากาศ   โดยมีปริมาณอากาศที่พอเหมาะไม่ให้ตะกอนจุลินทรีย์เกิดการจมตัวลง      และก่อให้เกิดการกวนสมบูรณ์อย่างทั่วถึง อีกทั้งยังเพิ่มประสิทธิภาพของระบบ

  • ส่วนตกตะกอน (Sedimentation Chamber)

ในส่วนนี้มีหน้าที่การทำงาน  คือ  แยกตะกอนจุลินทรีย์ออกจากน้ำใส และทำการเวียนตะกอน(Return Sludge) ยังส่วนเติมอากาศ และส่วนตะกอนส่วนเกิน (Excess Sludge) ไปยังส่วนแยกกากตะกอน ส่วนน้ำใสไหลออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะได้มาตรฐานตามที่ราชการกำหนด

แบบรูปมาตรฐาน (Standard Drawing)