ผลิตภัณฑ์ > ถังบำบัดน้ำเสียขนาดใหญ่


ถังบำบัดน้ำเสียขนาดใหญ่ รุ่น CA(E)

คือ ระบบบำบัดน้ำเสียขนาดใหญ่ ชนิดเติมอากาศ แบบ Fix Filmed Activated Sludge  Aeration Treatment System  โดยอาศัยการเลี้ยงตะกอนจุลินทรีย์ชนิดที่ยึดเกาะบนแผ่นพีวีซีสังเคราะห์ ทำให้เพิ่มประสิทธิภาพในการบำบัด สามารถปล่อยออกสู่ท่อระบายน้ำทิ้งสาธารณะ โดยระบบดังกล่าวถกออกแบบมาสำหรับอาคารขนาดใหญ่ เช่น อาคารสูง อาคารสำนักงาน โรงพยาบาล ห้างสรรพสินค้า ดอนโดมิเนียม โรงแรม เป็นต้น ซึ่งมีขนาดในการเลือกใช้ตั้งแต่ 40 ลบ.ม. ถึง 400 ลบ.ม./วัน

ลักษณะของถังเป็นถังสำเร็จรูปที่พัฒนามาจากการสร้างบ่อคอนกรีตเสริมเหล็ก(RC) มาเป็นนพลาสติกเสริมแรงด้วยใยแก้ว (FRP) ทำให้ประหยัดเวลาในการก่อสร้าง ลดการเกิดปัญหาและความซับซ้อนในการประกอบ การติดตั้งอุปกรณ์ในระบบ ประสิทธิภาพในการบำบัดของถังแอโรเทค มีประสิทธิภาพสูงเชื่อถือได้ อันเนื่องมาจากการออกแบบมีหลักการอ้างอิงเดียวกันกับบ่อคอนกรีตเสริมเหล็ก

 

ผังการทำงานของระบบ(Flow Diagram)

รายละเอียดส่วนต่างๆ ของระบบ

  • ส่วนแยกกากตะกอน (Solid separation chamber)

ทำหน้าที่ตกตะกอนหนัก และดักตะกอนลอยตามลักษณะการออกแบบที่เหมาะสม รวมถึงเศษขยะต่าง ๆ จะถูกดักโดยตะแกรงขยะ อีกทั้งยังเกิดการบำบัดในระดับจุลชีพในระดับหนึ่ง

  • ส่วนเติมอากาศ (Aeration Chamber)

ทำหน้าที่การทำงานโดยการเติมอากาศเพื่อเลี้ยงตะกอนจุลินทรีย์ชนิดใช้ออกซิเจน (Aerobic Bacteria) ด้วยเครื่องเติมอากาศ (Air Blower)   ที่เป่าอากาศผ่านหัวจ่ายชนิดฟองละเอียด (Air diffuser)  ที่ยึดเกาะที่ผิวของแผ่นพีวีซีสังเคราะห์ (Synthetic Media)    ทำให้ปริมาณจุลินทรีย์ไม่หลุดลอยออกไปกับน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้ว

  • ส่วนตกตะกอน (Sedimentation Chamber)

ในส่วนนี้มีหน้าที่การทำงาน  คือ  แยกตะกอนจุลินทรีย์ออกจากน้ำใส และทำการเวียนตะกอน(Return Sludge) ยังส่วนเติมอากาศ และส่วนตะกอนส่วนเกิน (Excess Sludge) ไปยังส่วนแยกกากตะกอน ส่วนน้ำใสไหลออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะได้มาตรฐานตามที่ราชการกำหนด

แบบรูปมาตรฐาน (Standard Drawing)