เลือกภาษา :

เลือกภาษา :

เลือกภาษา :

ผลิตภัณฑ์ > ถังบำบัดน้ำเสีย


ถังบำบัดน้ำเสีย รุ่น S&F

ถังบำบัดน้ำเสีย รุ่น S&F เป็นถังบำบัดน้ำเสียรวม และปฏิกูลชนิดไม่เติมอากาศ แบบเกรอะ-กรองไร้อากาศ (Septic-Anaerobic Filter Type) โดยแยกส่วนแยกกากตะกอนและส่วนกรองไร้อากาศออกเป็นแต่ละถัง เพื่อเพิ่มสามารถในการรองรับความสกปรก (BOD LOAD) ให้มากขึ้น ทำให้น้ำทิ้งได้มาตรฐานก่อนปล่อยลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ โดยไม่ก่อให้เกิดมลภาวะ

ลักษณะของถังเป็นถังสำเร็จรูป(Compact Onsite Treatment Unit) ผลิตจากพลาสติกเสริมแรงด้วยใยแก้ว (Fiberglass Reinforce Plastic) โดยมีปริมาตรบำบัดตั้งแต่ 2,000–15,000 ลิตร

ผังการทำงานของระบบ

หลักการทำงานของระบบ

  • ส่วนแยกกากตะกอน(Separation Chamber)

เป็นส่วนที่ทำหน้าที่แยกตะกอนหนัก(Solids) และตะกอนเบา (Scum) ที่ปลอมปนมากับน้ำเสีย ทำให้สมารถลดค่าความสกปรกลงในระดับหนึ่ง จากนั้นน้ำเสียที่ไหล (Up-Flow) เข้าสู่ขบวนการบำบัดขั้นต่อไป

  • ส่วนกรองไร้อากาศ(Anaerobic filter chamber)

เป็นส่วนที่ทำหน้าที่บำบัดน้ำเสียโดยใช้จุลินทรีย์ที่ไม่ใช้ออกซิเจนในการดำรงชีวิตที่ยึดเกาะที่ผิวสื่อชีวภาพ(Bio media) เกิดขบวนการย่อยสลายทางชีวเคมี ย่อยสลายสารอินทรีย์ในน้ำเสียลดค่าสกปรกลงได้ตามมาตรฐานที่กำหนดและสามารถปล่อยลงสู่ท่อระบายน้ำสารธารณะ

แบบรูปมาตรฐาน (Standard Drawing)

Scroll Up