เลือกภาษา :

เลือกภาษา :

เลือกภาษา :

ผลิตภัณฑ์ > ถังบำบัดน้ำเสีย


ถังบำบัดน้ำเสีย รุ่น PSN

ถังบำบัดน้ำเสีย รุ่น PSN เป็นถังบำบัดน้ำเสียรวม และปฏิกูลชนิดไม่เติมอากาศ แบบเกรอะ-กรองไร้อากาศ (Septic-Anaerobic Filter Type) โดยสามารถบำบัดน้ำเสียทุกกิจกรรมทั้งหมดภายในบ้านพักอาศัย อาคารสำนักงานต่างๆ เป็นต้น เพื่อให้ได้คุณภาพน้ำทิ้งที่ดีก่อนปล่อยลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ โดยไม่ก่อให้เกิดมลภาวะ

ลักษณะของถังเป็นถังสำเร็จรูป(Compact Onsite Treatment Unit) ผลิตจากโพลิเอทิลีน (PolyEtyrene) โดยได้รับการทดสอบ Load Test และ Vacuum Test ตามมาตรฐาน  CAN/CSA B66-05STD ซึ่งมีปริมาตรบำบัดตั้งแต่ 1,000–2,200 ลิตร

ผังการทำงานของระบบ

หลักการทำงานของระบบ

  • ส่วนแยกกากตะกอน(Separation Chamber)

เป็นส่วนที่ทำหน้าที่แยกตะกอนหนัก(Solids) และตะกอนเบา (Scum) ที่ปลอมปนมากับน้ำเสีย ทำให้สมารถลดค่าความสกปรกลงในระดับหนึ่ง จากนั้นน้ำเสียที่ไหล (Up-Flow) เข้าสู่ขบวนการบำบัดขั้นต่อไป

  • ส่วนกรองไร้อากาศ(Anaerobic filter chamber)

เป็นส่วนที่ทำหน้าที่บำบัดน้ำเสียโดยใช้จุลินทรีย์ที่ไม่ใช้ออกซิเจนในการดำรงชีวิตที่ยึดเกาะที่ผิวสื่อชีวภาพ(Bio media) เกิดขบวนการย่อยสลายทางชีวเคมี ย่อยสลายสารอินทรีย์ในน้ำเสียลดค่าสกปรกลงได้ตามมาตรฐานที่กำหนดและสามารถปล่อยลงสู่ท่อระบายน้ำสารธารณะ

แบบรูปมาตรฐาน (Standard Drawing)

Scroll Up