เลือกภาษา :

เลือกภาษา :

เลือกภาษา :

ผลิตภัณฑ์ > ถังบำบัดน้ำเสีย


ถังบำบัดน้ำเสีย รุ่น AS

ระบบบำบัดน้ำเสีย รุ่น AS-Series คือ ถังบำบัดน้ำเสียปฎิกูลสำเร็จรูป ชนิดเติมอากาศ (Aerobic Process) โดยขบวนการบำบัดแบบ Extended Activated sludge Aeration Process ซึ่งใช้ออกซิเจนไปเลี้ยงตะกอนที่ยึดเกาะที่ผิวสื่อชีวภาพเกิดปฏิกิริยาทางชีวเคมีใช้ในการบำบัดน้ำเสียเพื่อลดความสกปรกลง และสามารถปล่อยลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ

ลักษณะของถังเป็นถังสำเร็จรูป(Compact Onsite Treatment Unit) ผลิตจากพลาสติกเสริมแรงด้วยใยแก้ว (Fiberglass Reinforce Plastic) โดยมีปริมาตรบำบัดตั้งแต่ 10–120 คน

ผังการทำงานของระบบ

หลักการทำงานของระบบ

  • ส่วนแยกกากตะกอน(Separation Chamber)

เป็นส่วนที่ทำหน้าที่แยกตะกอนหนัก(Solids) และตะกอนเบา (Scum) ที่ปลอมปนมากับน้ำเสีย ทำให้สมารถลดค่าความสกปรกลงในระดับหนึ่ง จากนั้นน้ำเสียที่ไหล (Up-Flow) เข้าสู่ขบวนการบำบัดขั้นต่อไป

  • ส่วนเติมอากาศ(Aeration chamber)

เป็นส่วนที่ทำหน้าที่ เติมอากาศโดยอาศัย อากาศเลี้ยงตะกอนจุลินทรีย์ที่ใช้ออกซิเจน(Aerobic bacteria) ที่ยึดเกาะที่ผิวสื่อชีวภาพ (Synthetic Media) ป้องกันไม่ให้จุลินทรีย์หลุดลอยออกไปกับน้ำเสีย เกิดขบวนการทางชีวเคมี ย่อยสลายสารเคมีในน้ำเสียลดค่าสกปรกลงได้ตามมาตรฐานที่กำหนด

  • ส่วนตกตะกอน (Sedimentation Chamber)

เป็นส่วนที่ทำหน้าที่ แยกตะกอนจุลินทรีย์ออกจากน้ำใส ซึ่งอาศัยหลักการที่ว่าลดความเร็วของน้ำในส่วนนี้ให้นิ่งที่สุด ทำให้ตะกอนของจุลินทรีย์ตกลงสู่เบื้องล่างของถัง เพื่อลดปริมาณความแขวนลอยออกจากน้ำใส ทำให้น้ำทิ้งปราศจากสารแขวนลอย ไม่เป็นมลภาวะ

  • ส่วนฆ่าเชื้อโรค (Disinfectant Chamber)

เป็นส่วนที่ทำหน้าที่ เติมคลอรีน เพื่อทำลายเชื้อจุลินทรีย์ที่ก่อโรค (Pathogenic Bacteria) ทำให้น้ำทิ้งปราศจากเชื้อโรคไม่ก่อให้เกิดมลพิษให้กับสิ่งแวดล้อมได้ในที่สุด จึงทำให้น้ำทิ้งที่ออกมาได้มาตรฐานและสามารถระบายลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะได้

แบบรูปมาตรฐาน (Standard Drawing)

Scroll Up