เลือกภาษา :

เลือกภาษา :

เลือกภาษา :

ผลิตภัณฑ์ > ถังบำบัดน้ำเสีย


ถังบำบัดน้ำเสีย รุ่น CAB

ระบบบำบัดน้ำเสีย CAB-Series คือ ถังบำบัดน้ำเสียรวมสำเร็จรูป ชนิดเติมอากาศ (Aerobic Process) โดยขบวนการบำบัดแบบ Activated sludge Contact Aeration Process ซึ่งใช้ออกซิเจนไปเลี้ยงตะกอน       จุลินทรีย์ ที่ยึดเกาะที่ผิวสื่อชีวภาพ (Synthetic media) เกิดปฏิกิริยาการย่อยสลายทางชีวเคมีในการบำบัดน้ำเสียเพื่อลดความสกปรกลง และสามารถปล่อยลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ

ลักษณะของถังเป็นถังสำเร็จรูป(Compact Onsite Treatment Unit) ผลิตจากพลาสติกเสริมแรงด้วยใยแก้ว (Fiberglass Reinforce Plastic) โดยมีปริมาตรบำบัดตั้งแต่ 7–30 ลบ.ม./วัน

ผังการทำงานของระบบ

หลักการทำงานของระบบ

  • ส่วนแยกกากตะกอน(Separation Chamber)

เป็นส่วนที่ทำหน้าที่แยกตะกอนหนัก(Solids) และตะกอนเบา (Scum) ที่ปลอมปนมากับน้ำเสีย ทำให้สมารถลดค่าความสกปรกลงในระดับหนึ่ง จากนั้นน้ำเสียที่ไหล (Up-Flow) เข้าสู่ขบวนการบำบัดขั้นต่อไป

  • ส่วนเติมอากาศ(Aeration chamber)

เป็นส่วนที่ทำหน้าที่ เติมอากาศโดยอาศัย อากาศเลี้ยงตะกอนจุลินทรีย์ที่ใช้ออกซิเจน(Aerobic bacteria) ที่ยึดเกาะที่ผิวสื่อชีวภาพ (Synthetic Media) ป้องกันไม่ให้จุลินทรีย์หลุดลอยออกไปกับน้ำเสีย เกิดขบวนการทางชีวเคมี ย่อยสลายสารเคมีในน้ำเสียลดค่าสกปรกลงได้ตามมาตรฐานที่กำหนด

  • ส่วนตกตะกอน (Sedimentation Chamber)

เป็นส่วนที่ทำหน้าที่ แยกตะกอนจุลินทรีย์ออกจากน้ำใส ซึ่งอาศัยหลักการที่ว่าลดความเร็วของน้ำในส่วนนี้ให้นิ่งที่สุด ทำให้ตะกอนของจุลินทรีย์ตกลงสู่เบื้องล่างของถัง เพื่อลดปริมาณความแขวนลอยออกจากน้ำใส ทำให้น้ำทิ้งปราศจากสารแขวนลอย ไม่เป็นมลภาวะ

แบบรูปมาตรฐาน (Standard Drawing)

Scroll Up