เลือกภาษา :

เลือกภาษา :

เลือกภาษา :

ผลิตภัณฑ์ > ถังบำบัดน้ำเสีย


ถังบำบัดน้ำเสีย รุ่น EA

ถังบำบัดน้ำเสีย รุ่น EA คือ ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป (Compact Onsite Treatment Unit)  ชนิดเติมอากาศ (Aerobic Process) โดยขบวนการบำบัดแบบ Activated sludge Contact Aeration Process ซึ่งใช้ออกซิเจนไปเลี้ยงตะกอน  จุลินทรีย์ที่ยึดเกาะที่ผิวสื่อชีวภาพ (Synthetic media) เกิดปฏิกิริยาการย่อยสลายทางชีวเคมีในการบำบัดน้ำเสียเพื่อลดความสกปรกลง และสามารถปล่อยลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะลักษณะของถังเป็นถังสำเร็จรูป(Compact Onsite Treatment Unit) ผลิตจากพลาสติกเสริมแรงด้วยใยแก้ว (Fiberglass Reinforce Plastic) โดยมีปริมาตรบำบัดตั้งแต่ 1,200–7,500 ลิตร

แผนผังการทำงานของระบบ (FLOW DIAGRAM)

หลักการทำงานของระบบ

  • ส่วนแยกกากตะกอน (Solid separation Chamber)

 เป็นส่วนที่ทำหน้าที่ แยกกากตะกอนที่ปลอมปนมากับน้ำเสีย โดยตะกอนจะถูกแยกออกทั้งตะกอนหนัก(Solids) และตะกอนเบา (Scum) โดยผ่านการย่อยสลายสารอินทรีย์โดยขวนการทางชีวเคมี จากนั้นน้ำเสียก็ไหล (Up-Flow) เข้าสู่ส่วนขบวนการบำบัดขั้นต่อไป

  • ส่วนเติมอากาศ (Contact Aeration Chamber)

เป็นส่วนที่ทำหน้าที่ เติมอากาศโดยอาศัยอากาศเลี้ยงตะกอนจุลินทรีย์ที่ใช้ออกซิเจน(Aerobic Bacteria) ที่ยึดเกาะที่ผิวสื่อชีวภาพ(Synthetic Media) ป้องกันไม่ให้จุลินทรีย์หลุดลอยออกไปกับน้ำเสีย เกิดขบวนการทางชีวเคมี ย่อยสลายสารอินทรีย์ในน้ำเสียลดค่าสกปรกได้ตามมาตรฐานที่กำหนด

  • ส่วนตกตะกอน (Sedimentation Chamber)

เป็นส่วนที่ทำหน้าที่ แยกตะกอนจุลินทรีย์ออกจากน้ำใส ซึ่งอาศัยหลักการที่ว่าลดความเร็วของน้ำในส่วนนี้ให้นิ่งที่สุดทำให้ตะกอนจุลินทรีย์ตกลงสู่เบื้องล่างของถัง เพื่อลดปริมาณความแขวนลอยออกจากน้ำใส ทำให้น้ำทิ้งปราศจากสารแขวนลอย

แบบรูปมาตรฐาน (Standard Drawing)

Scroll Up